Vår utvecklingsstrategi i korthet


Har du en projektidé och undrar vad du kan söka stöd för? 

Leader 3sam stöttar projekt som bidrar till utveckling i vårt område enligt utvecklingsstrategin. 

Vår utvecklingsstrategi grundar sig på ett stort antal intervjuer, enkätsvar och byamöten och är vårt främsta styrdokument. De projekt som prioriteras och beviljas av styrelsen LAG ska säkerställa att de övergripande målen uppfylls. 

De övergripande målsättningarna: 

  • Ett ökat engagemang har skapat ett gynnsammare socialt och mångkulturellt klimat och en positiv samhällsutveckling. 
  • En jämställd och breddad arbetsmarknad har utvecklats med ökad inflyttning som följd samt att förutsättningar har skapats för ett hållbart och konkurrenskraftigt företagande. 
  • En ökad sysselsättning inom besöksnäringen har möjliggjorts genom synliggörande och hållbart nyttjande av våra unika natur- och kulturvärden. 

Följande insatsområden ska säkerställa att de övergripande målen uppfylls: 
  • Attityder & engagemang
  • Utveckling av näringsliv & arbetsmarknad
  • Infrastruktur, boende & mötesplatser 
  • Gröna näringar, vatten & miljö
  • Hållbar turismutveckling 
Det är med denna utgångspunkt Leader 3sam planerar verksamheten för programperioden 2014 - 2020.